Indiferent daca este în cazul unui handicap. Beneficii de asistență socială


Serviciul prestații sociale și facilități

Indemnizația lunară aferentă concediului de acomodare. Beneficiile de asistenţă socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale: Drepturi acordate persoanelor cu handicap în conformitate cu Legea nr. Beneficiile de asistenţă socială, în funcţie de condiţiile de eligibilitate, se clasifică astfel: a beneficii de asistenţă socială selective, bazate pe testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure sau familiei; b beneficii de asistenţă socială universale, acordate fără testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure sau familiei; c beneficii de asistenţă socială categoriale, acordate pentru anumite categorii de beneficiari, cu sau fără testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure ori familiei.

indiferent daca este în cazul unui handicap

În funcție de opțiunea solicitantului, beneficiile de asistență socială se plătesc prin următoarele modalități: Mandat poştal; Cont bancar deschis la una din unităţile bancare care are incheiate convenţii cu Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti. Cum se obțin beneficiile de asistență socială Modalitate de obținere beneficii de asistență socială Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere precum și actele necesare pentru acordarea următoarelor beneficii sociale : alocaţia de stat pentru copii, indemnizaţia pentru creşterea copilului — stimulentul lunar de inserție, venitul minim garantat VMGalocaţia pentru susţinerea familiei, ajutorul pentru încălzirea locuinţei se depun la primăriile sectoarelor municipiului Bucureşti în a căror rază teritorială se află locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă.

Cererea pentru acordarea ajutorului de urgență se depune la Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, a Municipiului Bucureşti. Alocaţia de stat pentru copii, acordată în baza Legii nr.

indiferent daca este în cazul unui handicap

Indemnizaţia pentru creşterea copilului — stimulentul lunar de inserție, acordată în baza OUG nr. Dacă o persoană se află în plată cu indemnizaţie pentru creştere copil şi a născut un alt copil, pentru prelungirea concediului se întocmeşte dosar nou.

Prestații Sociale pentru Persoane cu Handicap

Dacă persoana aflată în concediul pentru creşterea copilului optează pentru plata stimulentului se întocmeşte dosar nou şi se depune cerere în vederea acordării stimulentului. Începând cu data de 1 martie cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept.

indiferent daca este în cazul unui handicap

Prin urmare, indiferent de situație, părintele care se află în concediu pentru creșterea copilului sau în stimulent indiferent daca este în cazul unui handicap inserție, cu excepția cazurilor pentru care aplicabilitatea art. Noua reglementare se aplică pentru copiii nascuți după 1 martie aceasta fiind impusă în virtutea principiului că responsabilitatea îngrijirii copilului revine ambilor părinți.

Prestații sociale și facilități pentru adultul cu handicap

Ajutorul social, acordat în baza Legii nr. Acte necesare dosar în copie : — cerere şi declaraţia pe propria răspundere; — actele de identitate ale solicitanţiilor; — certificatele de naştere ale copiilor; — indiferent daca este în cazul unui handicap de căsătorie sau livretul de familie; — hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii; — actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator; — acte din care să rezulte ca un membru al familiei frecventează o formă de învăţământ ; — acte din care să reiasă încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori medicina varicelor I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere ; — adeverinţă care să ateste că sunt înregistrați în evidenţa agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a municipiului Bucureşti, pentru încadrare în muncă şi că nu au refuzat un loc de muncă sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de această agenţie.

Alocaţia pentru susţinerea familiei, acordată în baza Legii nr.

Condiţii de acordare Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care nu au împlinit vârsta standard de pensionare prevăzută în anexa nr.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei, acordat în baza OUG nr. În vederea stabilirii dreptului, primarii solicită acte doveditoare care atestă componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, precum şi acte doveditoare privind locuinţa sau bunurile deţinute de aceştia, inclusiv în alte unităţi administrativ-teritoriale.

indiferent daca este în cazul unui handicap

Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se acordă în funcţie de veniturile nete medii lunare pe membru de familie, respectiv ale persoanei singure, în limitele, procentele şi cuantumurile stabilite în ordonanţa de urgenţă. La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară lunii în care se solicită dreptul.

  1. Act adițional la protocolul de colaborare Atribuţii acordarea de beneficii sociale constând în prestații sociale, pentru persoanele cu handicap indemnizații lunare, buget personal complementar lunar, indemnizații lunare conform art.
  2. Beneficiarii acestor gratuităţi sunt: 1.
  3. Cum de a trata varicoza chijama
  4. Ceea ce ajuta la varicoza foarte puternica
  5. Beneficii de asistență socială - Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București

În situaţia în care varicoza davolash realizate de membrii familiei sau de persoana singură sunt anuale sau periodice, pentru stabilirea venitului net lunar se calculează media lunară a acestora în raport cu perioada pentru care au fost acordate.

În cererea şi declaraţia pe propria răspundere solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinței are obligaţia de a menţiona bunurile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deţinere, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei.

Persoanele care solicită ajutorul pentru energie termică au obligaţia de a completa numărul de camere ale locuinţei.